คำศัพท์

excerpt – ข้อความที่ตัดตอนมา ย่อหน้า
covey – กลุ่ม ฝูง
denote – แสดงถึง
opportunity – โอกาสที่ดี
propriety – ความเหมาะสม
curtain – ผ้าม่าน
lamp – ตะเกียง
verify – ยืนยันความถูกต้อง
vacuum – สุญญากาศ
tremendous – ใหญ่โตมาก
sufficiency – ความพอเพียง
acknowledgment – การยอมรับ
actuate – กระตุ้นให้ทำ
exceed – เกินกว่า มากกว่า
comprehensive – ครอบคลุม
attemp – พยายาม
either – เช่นกัน, อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
intensive – เข้มข้น, ละเอียดถี่ถ้วน
intrude – บุกรุก
precede – อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน
incorporate – รวมเข้าด้วยกัน
audience – ผู้ชม
fetter – ผูกมัด
unlike – แตกต่างจาก
adequate – เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้
accomplish – ทำสำเร็จ, บรรลุผล
accord – สอดคล้อง
adjacent – ใกล้ชิด, ติดต่อกัน
anticipate – คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย
approximate – ประมาณ, ใกล้เคียง
aspect – ลักษณะ, รูปการ, ด้านของปัญหา
attention – การเอาใจใส่,ความสนใจ, การพิจารณา
base on – ยึดถือ
beyond – พ้น ไกลจาก
bother – รบกวน,รบกวนจิตใจ
burden – ภาระ, ทำให้ยุ่งยาก
circumstance – สถานการณ์
collision – การปะทะกัน, ความขัดแย้ง
complementary – ประกอบ, ซึ่งทำให้ครบ
compromise – การประนีประนอม
hence – เพราะฉะนั้น
hire – การเช่า,การว่าจ้าง
implication – สิ่งที่เกี่ยวข้อง
incur – ก่อให้เกิด ทำให้เกิด
inquire – ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม
instance – กรณี, ตัวอย่าง
integrity – ความมั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
intervene – แทรกแซง ก้าวก่าย
invent – ประดิษฐ์
investigate – สำรวจ, สืบสวน, สอบสวน
issue – สิ่งที่ปล่อยออกมา, สิ่งตีพิมพ์, ชุด, ปัญหา
likely – เป็นไปได้ น่าจะเป็นไปได้
matter – สาระ
conjunction – สันธานเช่น and or, การชุมนุมกัน
convenient – สะดวก
mandatory – เกี่ยวกับคำสั่ง, ข้อบังคับ
measure – วัด, หาค่า, ประมาณ, กะ, ประเมิน
mention – กล่าวถึง, อ้างอิงถึง
notice – ข่าวสาร ข้อความเตือน
concentrate – รวมพลัง, เพ่งสมาธิ
concern – เกี่ยวกับ, กังวลเกี่ยวกับ
convince – ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ
cushion – หมอนพิง
delegate – ตัวแทน, ผู้แทน, แต่งตั้งตัวแทน
derive – ได้มาจาก
distribution – การแจก, การเผยแพร่
due to – เนื่องจาก
enable – ทำให้สามารถ
enforce – ทำให้ปฎิบัติตาม
essential – ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
foreign – ต่างประเทศ, ต่างชาติ
graceful – สวยงาม
notify – แจ้ง, ประกาศ, บอกให้ทราบ
observe – สังเกต
obvious – ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย
omit – ละเว้น
particular – โดยเฉพาะ, จำเพาะเจาะจง
purpose – วัตถุประสงค์
via – โดยทาง โดยเส้นทาง
worth – มีคุณค่า, ประโยชน์, ราคา
respect – ลักษณะ, ประเด็น, ความเคารพ, สัมพันธ์กับ
tear down – ถอดออกเป็นชิ้น ๆ
accommodate – จัดให้เหมาะ, ทำให้เข้ากับ
discipline – ทำให้มีวินัย
evident – ชัดแจ้ง
prominent – สะดุดตา
effort – ความพยายาม, อุตสาหะ
credential – หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง
awesome – ยอดเยี่ยม, สุดยอด
impact – การอัด, การกระทบ, ผลกระทบ
narrative – เรื่องเล่า, การบรรยาย
rely on – ไว้ใจใน, ขึ้นอยู่กับ
insight – การเข้าใจอย่าถ่องแท้, ความเข้าใจที่ชัดเจน
pending – ซึ่งยังไม่จข, ยังไม่เสร็จสิ้น (ตรงข้าม complete)
sniff – สงสัย, ข้อสงสัย
erratic – ไม่แน่ไม่นอน
yield – ให้ผลผลิต
elegant – สวยงาม
negligible – ซึ่งไม่สำคัญ
consolidate – รวมเป็นหนึ่ง
curry – เครื่องแกง
nifty – เชี่ยวชาญ
solely – โดยลำพัง
bridge – เชื่อม
crucial – สำคัญมาก
mere – เพียงเท่านั้น
respective – ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละ~
adhere – ยึดมั่น
precious – ล้ำค่า, อันเป็นที่รัก
favor – ความช่วยเหลือ
with pleasure – ด้วยความยินดี
urgent – เร่งด่วน
agent – ตัวแทน
fasten – ผูก
traveler courier – มัคคุเทศหัวหน้ากลุ่มทัวร์
regard – ความเอาใจใส่, ปรารถนาดี
neglect – ไม่สนใจ, พลาด (เพราะประมาท หรือ เลินเล่อ)
pretend – แกล้งทำว่าเป็นจริง
amateur – สมัครเล่น
guidance – การแนะแนว
pitiful – น่าสงสาร
respect – เอาใจใส่,เคารพ
figure out – คำนวณ, หาคำตอบ
…., right? – ใช่ป่ะ (สำนวน)
pay attention to – เอาใจใส่ต่อ (สำนวน)
dedicate – อุทิศ
why does it have to be me?
you are the only one we have.
interfere – ก้าวก่าย
what kind of a person is he?
personality – บุคลิก
fond – สิ่งที่รัก
so do i (สำนวน)
married – แมริดึ
just – เพียงแค่
aunts – ป้า, น้ำสาว
cousin – ลูกพี่ลูกน้อง
none – ไม่มี
nephew – หลานชาย
backyard – สวนหลังบ้าน
antonym – คำที่มีความหมายตรงข้าม
go to bed == go to sleep
mean – หมายความว่า
terrestrial – เกี่ยวกับโลก, คนที่อาศัยบนโลก
it’s none of your business – ไม่ใช่ธุระของคุณ
in ชื่อประเทศ
no longer – ไม่อีกต่อไป
stay – อยู่, ใช้แทน is, am, are ฯลฯ
southern – ทางใต้ , adj.
plot – เค้าโครงเรื่อง, ที่ดินแปลงเล็ก, วางแผน
to be used to – ถูกใช้เพื่อ
used to – เคย (และได้เลิกกระทำไปแล้ว)
contract – การสัญญา, ย่อ
a few – น้อย; few น้อยมาก
I hope so – หวังว่าเป็นอย่างนั้น (สำนวน)
sweet – ใจดี
narrator – ผู้บรรยาย
probably – น่าจะเป็นไปได้ , adv.
scary – น่าตกใจ
herb อ่านว่า เอิบบึ
plump – ท้วม
ultimately – ท้ายทีสุด
revolution – การปฏิวัติ
cohesive – ซึ่งติดกัน
daunt – ทำให้กลัว
challenge – การท้าทาย, เรียกร้อง, กระตุ้น
furthermore – นอกจากนี้
threaten – คุกคาม
discipline – การฝึกฝน, ข้อบังคับ
obsolete – ล้าสมัย
establish – แสดงให้เห็นว่า..
consequently – ดังนั้น
gravitate – ดูดเข้าหากัน
away – ไปที่อื่น, ไปทิศทางอื่น , adv.
artifact – สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น
tendency – แนวโน้ม
mature – เติบโต , adj.
behind – ข้างหลัง, ล้าหลัง, สนับสนุน
industry – อุตสาหกรรม
proven – ผ่านการพิสูจน์ ***
client – ลูกค้า
standardize – ทำให้เป็นมาตรฐาน [ize$ = ทำให้เป็น]
combine – การรวมกัน
controversy – การโต้เถียงกัน
proposal – ข้อเสนอ
transmit – ถ่ายทอด, ส่ง
constraint – บังคับ, จำกัด
particular – โดยเฉพาะ
neighbor – เพื่อนบ้าน
suppose – สมมติว่า
regardless – โดยไม่คำนึงถึง
particularly – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
fair ปาณกลาง
decay – เสื่อมลง
nifty – เชี่ยวชาญ
propagation – การแพร่ข่าว
seldom – แทบจะไม่
methodology – วิธีการ
populate – อาศัยอยู่ ***
conform – ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
convey – ขนส่ง, ถ่ายทอด, แสดงถึง
impose – กำหนด
narrative – เรื่องเล่า, คำบรรยาย
resource – ทรัพยากร
diverse – ประกอบไปด้วยหลายอย่าง ***
demand – ความต้องการ
contribute – มีส่วนทำให้,ทำให้ ***
contributor – การบริจาค, ผู้ช่วยเหลือ
upcomming – ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
revision – การปรับปรุงใหม่
merit – คุณความดี, ข้อดี, ควรจะได้รับ **
circular – ซึ่งเป็นวงกลม, ไม่ตรง
diversity – ความหลากหลาย
adopt – เลือกใช้, รับเอา
bare – เปลือยเปล่า, เผยให้เห็น…
the rest – ส่วนที่เหลือ, การพักผ่อน
brief – โดยย่อ
represent – แสดงให้เห็น, เป็นสัญลักษณ์ของ
summary – ใจความสรุป
point out – มุ่งไปที่
influence – มีอิทธิพลต่อ
inherent – ซึ่งมีอยู่เป็นปกติ, โดยธรรมชาติ
blend – ผสม
predecessor – บรรพบุรุษ
proprietary – เป็นผู้ครอบครอง
hallmark – ตรารับรองมาตรฐาน
term – ภาคเรียน, คำศัพท์
detect – ค้นหา
pass – ส่งต่อไป, สอบผ่าน, อนุมัติ
the historical problem of.. – ปัญหา..ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
stretch – ขยายออก, ยืดหยุ่น
assess – ประเมิน
inventory – รายการสิ่งของ, รายการคลัง
glossary อภิธานศัพท์
unify – รวมเป็นหน่วยเดียวกัน
role – บทบาท บทละคร
participant – ผู้มีส่วนร่วม
pleasant – น่ายินดี
inception – การก่อตั้ง
assemble – ประกอบเอามารวมกัน
gather ชุมนุม, นำมารวม, รวบรวม
endeavor – ความพยายาม
realistic – ปฎิบัติได้จริง
perceive – รับรู้
exploit – เอาเปรียบ, หาประโยชน์
obstacle – อุปสรรค
perception – แนวความคิด, ความเข้าใจ
document – บันทึกข้อมูลใส่กระดาษ, เทปฯลฯ, ใช้เอกสาร
statement – แถลงการณ์, ข้อความ, ถ้อยความ
prove – พิสูจน์
trade off – การแลกเปลี่ยน
likely – ดูดี, เป็นไปได้, เหมาะสม
rigorous – อย่างเข้มงวด
fabulous – ยอดเยี่ยม
emerge – เป็นที่รู้จัก, ปรากฎออกมา
exhaustive – ละเอียดถี่ถ้วน
robust – แข็งแรง, ทนทาน
diminish – ทำให้ลดลง
neat – เรียบร้อย เหมาะสม เพียวๆ
marginally – อย่างมีขอบเขต
paradigm – กรอบ, แบบจำลอง, ตัวอย่าง
largely – โดยส่วนมาก
frankly – อย่างตรงไปตรงมา
cohesive – ติดกัน,สัมพันธ์กัน
territory – อาณาเขต, แนวความคิด
take a step backward – เดินถอยหลัง
nutshell – เปลือกถั่ว, ผลไม้เปลือกแข็ง
in a nutshell – ในรูปแบบสรุป
arena – สนามกีฬา, เวที, สถานที่จัดงาน
thorough – ละเอียด ถี่ถ้วน
get off the ground – เริ่มต้น
session – การประชุม, ภาคการศึกษา, วาระ
critical – วิกฤต, ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง, ซึ่งสำคัญมาก
incoming – ที่ใกล้เข้ามา, ที่เข้ามา
shipment – การขนส่งสินค้าทางเรือ, จำนวนสินค้าที่ส่งทางเรือ
look up – ค้นหา
the right … – … ที่ถูกต้อง
supervisor – ผู้ควบคุมดูแล
department – แผนก
fulfillment – การทำให้บรรลุผล, การทำให้เสร็จสมบูรณ์
staff – คณะผู้ทำงาน, เจ้าหน้าที่
arrange – จัดเตรียม
notify – บอกข้อมูล, ให้ข้อมูล
in order to – เพื่อ, เพือที่จะ
proportion – สัดส่วน, ทำให้ได้สัดส่วน
quantify – แสดงปริมาณ, บอกจำนวน
practice – ฝึกซ้อม, วิธีปฎิบัติ
incorpolate – รวมเข้าด้วยกัน
underlying – ที่สำคัญ
substantially – เป็นชิ้นเป็นอัน, เป็นเรื่องเป็นราว
hindrance – เครื่องกีดขวาง
domain – อาณาเขต, ขอบเขตของสิ่งที่กำลังสนใจ
principle – องประกอบที่สำคัญ
dictate – ควบคุม, บงการ, บอกให้เขียนตาม
warehouse – โกดังสินค้า
massive – ใหญ่โต
budget – งบประมาณ
overcome – เอาชนะ, ปกคลุม
mandate – กฎหมาย, ข้อบังคับ
approval – การอนุมัติ
meantime – เวลาในระหว่างนั้น
directive – คำสั่ง
tend – โน้มเอียง
prescribe – แนะนำ
arrival – การมาถึง
outcome – ผล
straightforward – ตรงไปตรงมา, ง่ายๆ, โดยตรง
threaten – คุกคาม
pain – ความเจ็บปวด, ความทุกข์, ความเสียใจ ,+ สำนวนคือตัวปัญหา
bunch – กลุ่ม, ก้อน
rumor – ข่าวลือ
fate – โชคชะตา ผลลัพธ์
abominable – เลวทรามต่ำช้า
speak – พูด, กล่าว
eternity – ตลอดไป
cautious – รอบคอบ, ระมัดระวัง
apparently – ชัดเจน
trust – เชื่อใจ
territory – อาณาเขต
expand – ทำการขยาย
inevitable – หลีกเลี่ยงไม่ได้
superior – เหนือกว่า
rival – คู่แข่งมีความสามารถทัดเทียมกัน
fame – ชื่อเสี่ยง (คำนาม)
truce – การสงบศึก
oppose – ต่อต้าน
bent – แน่วแน่
valley – หุบเขา
military – ทหาร
surveillance – การตรวจตรา
rebel – ผู้ต่อต้าน
supremacy – อำนาจระดับสุง
suspect – สงสัยว่า..
suspicious – หวาดระแวง, น่าสงสัย
revenge – แก้แค้น
eventually – ในที่สุด
surpass – เกินกว่า
repository – โกดัง, ที่เก็บ
whilst – ขณะที่ (คำเชื่อม)
channel – มุ่งไปยัง, ขุดเป็นร่อง
anticipate – คาดหวัง, เตรียมป้องกันล่วงหน้า
dispatch – การส่งสิ่งของ
destiny – ชะตากรรม
disposal – กระบวนการกำจัดสิ่งของ
potential – ที่อาจเกิดขึ้นได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
aspire – มีความต้องการ
endow – บริจาค
versatility – ความสามารถหลายด้าน
constructive – ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น
adaptable – ปรับตัวได้
cling – ทำให้ติดแน่น
rebellion – การก่อกบฎ
enlightenment- การตรัสรู้
broaden – ขยับขยาย
appreciation – ความซาบซึ้ง
administer – จัดการ ดูแล
settle – ตัดสินใจ, เข้ามาอาศัย
flux – การไหล, การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
tendency – แนวโน้ม
glib – คล่องแคล่ว
excel – ดีเยี่ยม, เก่ง
diplomacy – การฑูต
ambition – ความทะเยอทะยาน
sympathetic – เห็นอกเห็นใจ
tolerant – ยอมรับฟังความคิดเห็น, มีความอดทน
compassion – ความเห็นใจ
benevolent – กุศล
inspire – ดลใจ
artistic – เกี่ยวกับศิลปะ
latent – ซ่อนเร้น
involvement – ความเกี่ยวข้อง
asset – สิ่งที่มีคุณค่า, สมบัติ
litter – ทิ้งของเรี่ยราด
singleton – คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
advisable – เป็นสิ่งที่คู่ควร
comprise – ประกอบด้วย, รวมถึง
landing – การเทียบท่า, ท่าเรือ
scene – เหตุการณ์
suspicious – น่าสงสัย
esoteric – ยากที่จะเข้าใจ
bogus – ไม่แท้
consistent – ที่สอดคล้องกัน
inject – ใส่เข้าไป
placeholder กรอบที่ว่างสำหรับข้อความ รูปภาพ ฯลฯ
site-width – ในขอบเขตที่ใช้กับทั้ง site
further – ซึ่งเพิ่มเข้ามา, มากขึ้น
dictate – ควบคุม, กำกับ
encompass ร้อมลอบ, รวมเข้าไว้ทั้งหมด
prune – ตัดออก, ทำให้ลดลง
transport – ขนย้าย, ขนส่ง
other (1) than (2) – (1) นอกจาก (2)
distinct – แตกต่างชัดเจน
spawn – วางไข่
agenda – กำหนดการ
commit – มอบหมายให้, ให้คำมั่นสัญญา
locate – หาที่ตั้ง
pioneer – นักบุกเบิก, สำรวจ
enterprise – ความกล้าได้กล้าเสีย, โครงการที่เสี่ยง, บริษัท
clue – บอกเป็นนัยๆ ร่องรอย
vice versa – ในทางกลับกัน
marshal – จัดให้เหมาะสมแก่การจัดเก็บ,การขนส่ง
flavor – รสชาติ,กลิ่น,ลักษณะเฉพาะตัว
trade off – การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
fade – เลื่อน
investor – นักลงทุน
take away – เอามาจาก,เอาออกจาก
empower – ให้อำนาจ
momentum – แรงผลักดัน
payload – น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้
trail – ร่องรอย, ที่มา
synergy – การทำงานร่วมกัน, การสนันสนุนซึ่งกันและกัน
turning – การหมุน จุดหมุน, การเลี้ยว
turning point – จุดหักเห
Right on! – ถูกต้องแม่นยำเลย (สำนวน)
synchronize – ทำให้เข้าจังหวะกัน,ทำให้พร้อมกัน
stage – ระยะเวลา, เวที, ฉาก
vendor – ผู้ขาย
migration – อพยพ
thrill – ตื่นเต้น รู้สึกพอใจ
cutlery – เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องมือที่มีใบมีด
fork – ส้อม
well off – มั่งคั่ง
fit in – บรรจุลงใน
turkey – ไก่งวง
receipt – ใบเสร็จรับเงิน
recipe – ตำรากับข้าว,สูตร
sake – วัตถุประสงค์,ผลประโยชน์
gotcha – คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ
gear – ปรับ
unlikely – ไม่น่าจะเหมือน, ไม่น่าจะเป็นไปได้
confidential – ที่เป็นความลับ
policy – นโยบาย
cumbersome – ยุ่งยาก
migrate – อพยพ
trivial – ไม่สำคัญ ธรรมดา ไม่เอาจริงเอาจัง
evaporate – ระเหย
curious – อยากรู้อย่ากเห็น
debate – การอภิปราย, การถกเถียง
diligence – ความพากเพียร
catch up – คว้า, ฉกฉวย
commitment – เข้าไปกระทำและรับผิดชอบ
awake – ตื่นตัว
aware of – ตระหนัก
worthwhile – คุ้มค่ากับความพยายาม
hasty – รีบเร่ง, รีบร้อน
chronic – ที่ติดเป็นนิสัย
perpetually – ตลอดกาล
fence – กำแพง สิ่งกีดขวาง
muster – รวมรวม
prospect – ภาพที่มองเห็น, โอกาส
sphere – ขอบเขต วง
settle down to – มุ่งความสนใจ, ตั้งใจ
incline – อยากจะ, มีแนวโน้มจะ
rebel – ต่อต้าน
realm – ขอบเขต, ดินแดน
ascendancy – มีอำนาจ มีพลัง
Prolong – ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา
due to – เนื่องจาก
immature – ยังไม่โตเต็มที่
shudder – สั่นกลัว
assume – ยอมรับ
recoil from – ถอยหนีจาก
thorn – อุปศรรค, หนาม
undergoing – เผชิญ, ตรากตรำ
hardship – ความยากลำบาก
shirk – หลีกเลี่ยง, หนีงาน
principle-แหล่งที่มา สาเหตุ กฎ ทฤษฎี
criterion-เกณฑ์
groundwork -รากฐาน
masculine-ลักษณะเพศชาย ความเข้มแข็ง
feminine-ลักษณะเพศหญิง ความอ่อนโยน
bicker-โต้เถียง
arbitrarily -อย่างไม่มีกฎเกณ, อย่างตามใจชอบ
frowns upon -ไม่ยอมรับไม่อนุมัติ
favor – ให้การช่วยเหลือ,ยกย่อง,สนับสนุน
bestow -ให้
deprived of – เพิกถอนสิทธิ, ทำให้สูญเสีย
basis – พื้นฐาน
conducive – นำมาไปสู่, ซึ่งทำให้เกิดขึ้น
authentic – ของแท้น่าเชื่อถือ มีผลตามกฎหมาย
abiding – ตลอดไป
obesity – การอ้วนมากเกินไป
ingredients – ส่วนประกอบเครื่องปรุง
withhold – ระงับ ไม่อนุมัติ
moment – ขณะ(ชั่วครู่) เวลา โอกาส
glorious – รุ่งโรจน์ เปล่งปลั่ง
pursue – ไล่ตาม ทำให้ลุล่วง
united – ร่วมกัน, พร้อมเพรียงกัน, สอดคล้องกัน, แต่งงาน
postpone – เลื่อนเวลาออกไป
lost – หลงทาง, พ่ายแพ้, หายไป
justify – อธิบาย ให้เหตุผล แก้ตัว
participation – การเข้าร่วม , ร่วมมือ
abstinence – การบังคับใจตนเอง
bullshit – ไม่จริง หลอกลวง
asshole – คนโง่
advocate – สนับสนุน, ผู้ให้การสนับสนุน, ทนายแก้ต่าง
anarchy – ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล , อนาธิปไตย
emphasize – เน้น, ให้ความสำคัญ
moto – คติพจน์, หลักความประพฤติ
nonconformity – การไม่ยอมทำตาม
submission – การยอมจำนน, เสนอ
liberty – สิทธิขั้นพื้นฐาน, อิสระเสรี
curtail – ทำให้สั้นลง, ลดทอด
interminable – ไม่รู้จักจบ, ไม่สิ้นสุด
divested of – ปลดออกจาก
fullfilment – การบรรลุเป้าหมาย, ความสมหวัง
eventually – ท้ายที่สุด, ในที่สุด
nothingness – ความไม่สำคัญ, ความไม่มีค่า
state – กำหนด, ประกาศ แถลงการณ์, กล่าว
impractical – ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, ใช้งานไม่ได้, ทำไม่ได้
ground of – เหตุผลของ
contemplate – วิเคราะห์ ใคร่ครวญ
domant – อยู่เฉยๆ ไม่เคลื่อนที่, แฝงอยู่
relevant – เกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น
enthusiasm – ความกระตือรือร้น, สิ่งที่กระตุ้นให้สนใจ
enchant – ทำให้หลงไหล ทำให้ปลื้มปิติห
dissipation – การทำให้กระจาย, สุรุ่ยสุร่าย
frustration – ความผิดหวัง ความไร้ผล
assails – ก่อกวน
potentialities – ศักยภาพความเป็นไปได้ ขีดความสามารถ
occupations – งาน
side – รอง, ข้างๆ
predominant – มีอิทธิพลมากกว่า, มีมากกว่า
retained – เก็บไว้ สงวนไว้
leisure – เวลาว่าง การว่างจากงาน
pursuits – งานอดิเรก
painstaking – อุตสาหะ เพียรพยายาม
criticism – การวิจารณ์
profound – ลึกซึ้ง
oath – คำสาบาน สัจจะ
polish – ขัดเกลา ปรับปรุงให้ดีขึ้น
attitude – ท่าทาง (การแสดงท่าทาง)
cheerful – มองโลกในแง่ดี
defiant attitude – การแสดงท่าท้าทาย
chase – ไล่ตาม
weave – ถักทอ, โยกไปมา
resolutely – อย่างกล้าหาญ
disturb – รบกวน
shallow – ตื้น
reckless – สะเพร่า
instant – รีบด่วน
complicate – ทำได้ยาก, ยาก
prudent – รอบคอบ
infrastructure – โครงสร้างพื้นฐาน
decade – กลุ่มที่ประกอบด้วย 10, 10 ปี
overwhelm – – ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น, ทำให้พ่ายแพ้
cobble – ปะหรือซ่อม
order – ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
numerous – มากมาย
disparate – ไม่เหมือนกันอย่างมาก
absence – การขาด,การไม่มีตัวตน
repository – ที่เก็บ,โกดัง,ผู้ที่ได้รับความไว้ใจ
deliberation – ความรอบคอบ
widespread – แพร่หลาย
deserve – สมควรได้รับ
trait – คุณสมบัติ,เส้นขีด
yearn – ปรารถนา
hint – เกริ่น
aggregate – ผลรวม รวบรวม
critique – การวิจารณ์
conference – การสัมนา
retreat – ล่าถอย,ถอนตัว,สันโดษ
humor – อารมณ์,อารมณ์ขัน
utter – พูด, แจ้ง
onerous – ยาก
exorbitant – มากเกินไป
knob – ลูกบิด
versatile – มีประโยชน์หลายอย่าง
affair – การงาน, เหตุการณ์
profiling – การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบรายละเอียด
spare – ว่าง
aggressive – ก้าวร้าว,มั่นใจ
recliam – เรียกกลับคืน
steady – มั่นคง
threshold – จุดเริ่มต้น,ทางเข้า
narrowly – อย่างแคบ
likelihood – ความเป็นไปได้
incur – ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี
settle – ตัดสินใจ, ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่
fragile – เปราะแตกง่าย, บอบบาง
pace – อัตราการเดิน
occasion – โอกาส
most of the time – ส่วนมากแล้ว..
imperative – จำเป็น,ที่เป็นคำสั่ง
pertinent – เข้าเรื่อง,นำไปสู่เรื่อง ***
novice – ผู้เริ่มต้น
simultaneously – โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน
akin – เกี่ยวดองกัน,เหมือนกัน
terse – กะทัดรัด
tedious – น่าเบื่อหน่าย
tolerable – ทนได้ ค่อนข้างดี
solely – โดยลำพัง
dire – เลวร้ายมาก
consequence – ผลที่ตามมา
facet – ด้าน,มุมมอง
preface – คำนำ,เขียนคำนำ
succinct – สั้นกระชับ
further – ซึ่งเพิ่มเข้ามา, มากขึ้น, สนับสนุน
conclusion – ส่วนสุดท้าย ***
annoy – ทำให้รำคาญ, รบกวน
handy – สะดวก
privilege – ข้อได้เปรียบ,โอกาศ,ให้สิทธิพิเศษ
revise – แก้ไข ทบทวน
deem – คิดว่า (คำเป็นทางการ)
hassle – การทะเลาะ,การยุ่งยาก
surpass – เกินกว่า
inclusion – การผนวก
monetary – เกี่ยวกับเงินตรา
occupy – อาศัยอยู่ใน, กินเนื้อที่หรือเวลา
pad – เพิ่ม ***
compliant – ที่ยอมทำตาม ***
exhaustive – ละเอียดถี่ถ้วน
violate – ฝ่าฝืน
vastly – อย่างกว้างขวางมาก
deduce – ได้ข้อสรุป ***
facilitate – ทำให้สะดวกขึ้น
gonna – going to
strain – ทำให้ตึง,เครียด
sidetrack – ทำให้ออกนอกประเด็น
disciple – ลูกศิษฐ์
urge – กระตุ้น,แรงกระตุ้น
gotta – have got to, have got a
grasp – เข้าใจ,จับ,ความสามารถในการเข้าใจ
confront – เผชิญหน้า
enthusiasm – ความกระตือรือร้น,สิ่งกระตุ้นความสนใจ
posture – แสดงท่า,วางท่า,ทัศนคติ
tricky – เจ้าเล่ห์,หลอกลวง
weird – แปลกประหลาด, เกี่ยวกับโชคชะตา
eternal – ที่ไม่เปลี่ยนแปลง,ที่อยู่ชั่วนิรันดร์
conviction – ความเชื่อมั่น
embarrassed – ลำบากใจ ***
possessed – ถูกครอบงำทางจิตใจ
mesmerize – สะกดจิต
indecent – ไม่เหมาะสม,หยาบคาย
relieve – ผ่อนคลาย, ลดภาระ
apprentice – ผู้ฝึกงาน
restless – กระสับกระส่าย
tickle – จักจี้,รู้สึกคัน
beside – เทียบกับ,อยู่ข้าง,นอกเหนือไปจาก
insult – การดูถูก,วาจาหยาบคาย
strike out – ซัดออกไป,พลาดโอกาส
tolerance – ความอดกลั้น, การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
acquaintance – คนรู้จัก
barely – เรียบง่าย
bear – ทน
crawl – คลาน
regret – เสียดาย เสียใจ
digress – พูดนอกเรื่อง
decent – เหมาะสม
distract – ไขว้เขว
cheat – การคดโกง,คนโกง
penalty – ใทษ,การลงโทษ
beneath – อยู่ข้างล่าง
deserve – สมควรได้รับ
anyway – นอกจากนั้น
pupil – นักเรียน
call ? off – เลื่อน, อยู่ห่างๆ
assault – การจู่โจม
impatient – ใจร้อน
composer – นักแต่งเพลง
forgery – การปลอมแปลง
approve – เห็นดวย,อนุมัติ
craft – งานศิลปะ
obligation – สัญญาผูกมัด,หน้าที่,ความรู้สึกเป็นบุญคุณ
farewell – การกล่าวลา
diminish – ทำให้ลดลง
brevity – ระยะเวลาสั้น,การใช้คำที่สั้นกระชับ
campaign – การรณรงค์ การหาเสียง
veritable – จริง
dispensable – ที่ไม่จำเป็น
stubborn – ดื้อรั้น
imitate – เลียนแบบ
thirst – ความกระหาย
protest – ยืนยัน,คัดค้าน
camouflage – การอำพราง
ceremony – พิธีการ
struggle – ดิ้นรน,ต่อสู้
frankly – อย่างตรงไปตรงมา
aggregate – ผลรวม รวบรวม
trustworthy – น่าไว้วางใจ
absurd – ไร้สาระ
pursue – ไล่ตาม ทำให้ลุล่วง
ally – คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
vital – เกี่ยวกับชีวิต, สำคัญมาก, ที่ทำให้ถึงตายได้, มีชีวิตชีวา
hesitation – ความลังเล
spar – การทะเลาะ การต่อยมวย
insurmountable- ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้
sophisticate – ซึ่งมีประสบการณ์มาก
altruist- ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
simplistic – ง่าย
bow – โค้งคำนับ
wound – บาดเจ็บ,บาดแผล
disgrace – ความเสื่อมเสีย
sigh – ถอนหายใจ
tuition – ค่าเล่าเรียน
stickler – ความยุ่งยาก
orderliness – ความเป็นระเบียบ
discipline – ข้อบังคับ
extrovert – เอาใจใส่

attic                               (แอท-ทิค)                              ห้องใต้หลังคา
bathroom                       (บาธ-รูม)                                ห้องน้ำ
bedroom                        (เบด-รูม)                                ห้องนอน
ceiling                             (ซีล-ลิ่ง)                                ฝ้า,  เพดาน
chimney                          (ชิม-นี่)                                  ปล่องไฟ
dining  room                   (ได-นิ่ง-รูม)                           ห้องรับประทานอาหาร
door                               (ดอร์)                                    ประตูบ้าน
dressing  room                (เดรส-ซิ่ง-รูม)                       ห้องแต่งตัว
fence                              (เฟ้นซฺ)                                  รั้วบ้าน
floor                               (ฟลอร์)                                  พื้น
garage                            (กา-ราจนฺ)                             โรงรถ
hall                                 (ฮอล)                                    ห้องโถง
kitchen                           (คิท-ชึ่น)                                ห้องครัว
living  room                    (ลีฟ-วิ่ง-รูม)                           ห้องนั่งเล่น
roof                               (รูฟ)                                       หลังคา
wall                               (วอล)                                     ผนังห้อง,  กำแพง
window                         (วิน-โดวฺ)                               หน้าต่าง

Advertisements
%d bloggers like this: